fbpx

KONTAKT

GNG IMAGES S.R.O.

Showroom: Komárnanska 46, 947 01 Hurbanovo

Telefón:
+421 944 779 297

E-mail: gabriel@slatedesign.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok-Piatok: 09:30–16:30

Obhliadka kamenných dýh v našom showroome, po telefonickej dohode.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať .

S pozdravom:
Krisztián Ivicsics

Country Sales Manager Slovakia
tel.: +421 944 779 297

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvod

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky také ponuky a predajné transakcie, pri ktorých spoločnosť SLATE DESIGN Ltd. (ďalej len „Predávajúci“) uzatvára zmluvu s Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a/alebo podnikaniami o predaji výrobkov, s ktorými obchoduje. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody, ktorá je prílohou tejto ponuky, potvrdenia objednávky alebo dvojstranne podpísanej zmluvy.

Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok Kupujúci prehlasuje, že sa so zmluvnými podmienkami pred uzatvorením zmluvy oboznámil a ich výslovne prijíma podpísaním zmluvy, prijatím ponuky predávajúceho alebo odoslaním svojej objednávky.

Kupujúci ďalej vyhlasuje, že Predávajúci ho výslovne informoval o Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sa líšia od obvyklého zmluvného postupu alebo doterajších podmienok v obchodných vzťahoch medzi nimi.

Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok sa kupujúci vzdáva aj svojich vlastných všeobecných zmluvných podmienok okrem tých, ktoré sú uvedené nižšie.

2. Predmet a rozsah ponuky

2.1. Pokiaľ Predávajúci v ponuke nestanoví inak, tak pri predaji platia katalógové ceny Predávajúceho uvedené a platné v čase objednávania. Ak Predávajúci uverejní ponuku, ceny a (kvalitatívne, kvantitatívne) podmienky obsiahnuté v tejto ponuke sa vzťahujú iba na produkty uvedené v tejto ponuke a platia jeden mesiac od dátumu vydania, pokiaľ to nie je uvedené inak.

2.2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť výrobky uvedené v katalógoch a brožúrach.

2.3. Ak Kupujúci ešte pred splnením zruší objednávku, ktorú  už podpísal a ktorá bola Predávajúcemu doručená, je Predávajúci oprávnený účtovať 15% z celkovej hodnoty objednávky ako sankciu voči Kupujúcemu.

3. Vznik zmluvy

3.1. Kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára, ak:

  • Kupujúci vydá Predávajúcemu písomnú objednávku, ktorá plne – v každom detaile -akceptuje ponuku Predávajúceho, alebo ak ponuka neexistuje, Predávajúci vydá písomné potvrdenie Kupujúcemu, že v plnej miere prijíma objednávku Kupujúceho, alebo
  • kúpna zmluva je podpísaná oboma stranami, a
  • podmienky stanovené v predchádzajúcej dohode ako podmienka účinnosti/platnosti (napr. zálohová platba) sú splnené.

4. Ceny, platobné podmienky

4.1. Ceny poskytované Predávajúcim sú uvedené bez DPH, pokiaľ nie je v ponuke Predávajúceho uvedené inak.

4.2. Platobné podmienky sú stanovené v Zmluve. Pokiaľ v Zmluve nie sú uvedené platobné podmienky vzťahujúce sa na príslušnú transakciu, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu úplnú hodnotu tovaru a/alebo služieb pred ich prijatím, na faktúru.
Ak Kupujúci nesúhlasí s položkami faktúry, ktorá mu bola poskytnutá, musí o tom bezodkladne informovať Predávajúceho a uviesť vadné výrobky a dôvod námietky. Faktúra sa považuje za prijatú v prípade nenamietaných položiek.

4.3. V prípade oneskorenej platby je predávajúci oprávnený účtovať úroky z omeškania. Úroková sadzba z omeškania predstavuje hodnotu základnej úrokovej sadzby centrálnej banky platnej v prvý deň kalendárneho polroka, za ktorý sa platobná neschopnosť vyskytla.-, V prípade dlhu denominovaného v cudzej mene je referenčná sadzba stanovená vydávajúcou centrálnou bankou pre túto menu, v opačnom prípade sadzba peňažného trhu zvýšená o desať percentuálnych bodoch. Na účely výpočtu úroku sa základná sadzba centrálnej banky použiteľná v prvý deň kalendárneho polroka, za ktorý je splatná platobná neschopnosť, uplatňuje počas celého obdobia kalendárneho polroka.

4.4. Prijatím týchto podmienok Kupujúci oprávňuje Predávajúceho na sprístupnenie údajov Kupujúceho tretej strane – inkaso pohľadávok, inkasná spoločnosť, právnická firma – v prípade omeškania s platbou. Náklady a poplatky spojené s inkasom dlhu a úrokmi z omeškania budú fakturované Kupujúcemu.

4.5. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, kým Kupujúci neuhradí svoj dlh po lehote splatnosti navýšené úrokmi z omeškania Predávajúcemu na základe tejto alebo akejkoľvek inej dohody uzatvorené s Predávajúcim.

4.6. V prípade oneskorenej platby Kupujúcim o viac ako 15 dní má Predávajúci právo jednostranne vypovedať zmluvu písomným oznámením za predpokladu, že výrobky objednané v zmluve ešte neboli inštalované.

4.7. Predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť Kupujúcemu primerané čiastkové faktúry za jeho čiastočné plnenie, pokiaľ to nie je v Zmluve uvedené inak.

5. Potvrdenie o prevode

5.1. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, plnenie sa uskutoční v parite Incoterms EXW v priestoroch Predávajúceho.

5.2. Potvrdenie o prijatí podpíše Kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca.

5.3. Predávajúci poskytne Kupujúcemu Osvedčenie o kvalite dodaných výrobkov v čase dodania tovaru na žiadosť Kupujúceho.

6. Záruka, pravidlá zodpovednosti

6.1. Predávajúci zaručuje kvalitu výrobkov, ktoré predáva, na základe Vyhlásenia o technickej výkonnosti vydaného Inštitútom pre certifikáciu kvality stavieb (Építésügyi Minősítő Intézet – ÉMI).

6.2. Predávajúci nevykonáva inštaláciu obkladačiek a dlaždíc.

6.3. Pred predajom poskytne Predávajúci Kupujúcemu písomný návrh na inštaláciu obkladačiek a dlaždíc, ktorý nemá ale charakter technického poradenstva a nenahrádza skutočné odborné znalosti dodávateľa/technického poradcu Kupujúceho alebo jeho zástupcu/dodávateľa. Písomné odporúčanie Predávajúceho je bezplatné.

6.4. Ak Kupujúci zistí, že po uzavretí Zmluvy, ale ešte pred inštaláciou obkladačiek a dlaždíc, neexistuje spoľahlivé a vhodné technické riešenie pre inštaláciu im vybratých obkladačiek a dlaždíc v danom mieste a spôsobom, ktorý si predstavuje, je Predávajúci povinný a zaväzuje sa zabezpečiť, že Kupujúcemu do 8 dní od dátumu predaja vráti 50% zo zmluvnej predajnej ceny obkladačiek a dlaždíc, ktoré mu boli navrátené do priestor Predávajúceho. Práva na vrátenie platby podľa tohto článku sa neuplatňujú, ak je produkt zakúpený Kupujúcim  jedinečný, výslovne vyrobený vo veľkosti objednanej Kupujúcim.

6.5. Neexistuje žiadne právo na odstúpenie od zmluvy kvôli jedinečným vlastnostiam inštalácie obkladačiek a dlaždíc (usporiadanie inštalačnej vrstvy, prevedenie).

6.6. Predávajúci preberá zodpovednosť za kvalitu obkladačiek a dlaždíc, nepreberá však žiadnu zodpovednosť za aplikáciu obkladov, ktoré písomne odporúčal a za prevedenie obkladacích prác s ohľadom na špecifické črty inštalácie a stavby na mieste.

7. Záruka, garancia

7.1. Predávajúci sa zaväzuje na 5-ročnú záruku +5-ročnú garanciu na výrobky, ktoré predáva. Okrem zákonnej záručnej doby stanovenej maďarským zákonom sa záruka vzťahuje iba na tie chyby, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe dohodnutej výrobcom produktu a na vlastnosti uvedené vo vyhlásení o technických vlastnostiach.

7.2. Na základe záruky môže Predávajúci vrátiť chybné výrobky výrobcovi za účelom podania postoja. Ak podľa názoru Výrobcu podlieha výrobok záručnej výmene, je výrobok nahradený Predávajúcim. Ak je výrobok podla názoru Výrobcu bezvadný alebo ak Výrobok je vadný nie vinou Výrobcu alebo Predávajúceho, môže Kupujúci na základe predchádzajúceho oznámenia vyzdvihnúť originál v priestoroch Predávajúceho v čase, ktorý je v ňom uvedený.

7.3. Kupujúci je povinný bezodkladne, ale najneskôr do 48 hodín od zistenia vady detailne informovať Predávajúceho o okolnostiach chyby. Kupujúci je povinný umožniť Predávajúcemu odhaliť vadu na mieste inštalácie produktu.  Kupujúci bez výslovného súhlasu Predávajúceho nie je oprávnený prenechať zistenie vadytretej strane.

7.4. Ak Kupujúci si želá chybný produkt opraviť alebo vymeniť treťou stranou v období záručnej doby, záruka na produkt prepadne.

7.5. Predávajúci výslovne vylučuje akúkoľvek záruku a garanciu za vady produktu spôsobené chybnou inštaláciou. Predávajúci tiež vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú chybnou inštaláciou produktu.

8. Rozhodné právo, spory

8.1. Vo veciach, ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky a ani Zmluva, je smerodajný Občiansky zákonník Maďarska.

8.2. V prípade akéhokoľvek sporu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je možné vyriešiť dohodou medzi stranami, sa Zmluvné strany podrobia výlučnej právomoci súdu, ktorý má súdnu právomoc v mieste sídla Predávajúceho.

 

V Eger, 16. apríla 2019.

 

Slate Design Kft.
Predávajúci

VYŽIADAŤ BEZPLATNÉ VZORKY

Radi by ste vyskúšali kamenné dyhy SlateDesign? Vyberte si 3 vzorky, ktoré vám BEZPLATNE zašleme do 1 týždňa.

V prípade záujmu o kompletnú súpravu vzoriek nás kontaktujte, prosím. Farebné vzory si môžete pozrieť v položke menu PRODUKTY .

Ktorý druh výrobku vás zaujíma?

LiteStone – ultratenká kamenná dyhaTranslucent – priesvitná kamenná dyha

ÍLOVITÁ BRIDLICA

Indian AutumnRusticSahara WhiteMulti PinkMulti ColourAntracit GreyCalifornia GoldTerra RedTan

SĽUDA

D. BlackBlackCopperCopper NewJade GreenOcean GreenD. GreenGoldenSilver ShineSilver Shine GoldBurning ForestGalaxy BlackSilver GreyStar Galaxy

PIESKOVEC

Rainforest BrownRainforest GreenTeakwoodRedBlack LineSand Travertin

VÁPENEC

Crystal WhiteCement GreenSapphire Green

ÍLOVITÁ BRIDLICA

Indian Autumn – TranslucentRustic – TranslucentSahara White – TranslucentMulti Pink – TranslucentMulti Colour – TranslucentAntracit Grey – TranslucentCalifornia Gold – TranslucentTerra Red – TranslucentTan – Translucent

SĽUDA

D. Black – TranslucentBlack – TranslucentCopper – TranslucentCopper New – TranslucentJade Green – TranslucentOcean Green – TranslucentD. Green – TranslucentGolden – TranslucentSilver Shine – TranslucentSilver Shine Gold – TranslucentBurning Forest – TranslucentGalaxy Black – TranslucentSilver Grey – Translucent

Týmto udeľujem súhlas spoločnosti Slate Design Kft., prevádzkovateľovi stránky slatedesign.sk, so spracúvaním mojich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR.

KONTAKT

Inovatívny kamenný obklad

GNG IMAGES S.R.O.

Showroom: Komárnanska 46, 947 01 Hurbanovo

Telefón: +421 944 779 297

E-mail: info@slatedesign.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok-Piatok: 09:30–16:30

Obhliadka kamenných dýh je v našom showroome možná po telefonickej dohode.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať .

S pozdravom:
Krisztián Ivicsics

Country Sales Manager Slovakia
tel.: +421 944 779 297

Newsletter